Korupcijos prevencijos programos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3-240

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2017-2018 priemonių planas

Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa 

Anykščių rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 


Korupcijos pasireiškimo tikimybė

2017 m. ataskaita

 • 2017-07-28 raštu Nr. S-96 „Dėl įstaigos veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pasirinkimo ir nustatymo“ buvo pateikta informacija apie pasirinktą veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė – viešieji pirkimai, o 2017-08-04 raštu Nr. S-105 „Dėl įstaigos veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pasirinkimo ir nustatymo papildymo“, gavus elektroninį laišką „Dėl informacijos papildymo“ (2017-10-06), pateikėme papildymą, kuriame įvardijome dar vieną veiklos sritį – keleivių pervežimas.
 • 2017-09-04 raštas Nr. S-118 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.
 • 2017-10-09 raštas Nr. S-105 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais papildymo“, kuriame pateikiama papildoma, tikslesnė informacija. Įstaigoje nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.

2018 m. ataskaita

 • 2018-05-09 el. paštu pateiktas veiklos sričių sąrašas, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė: Viešieji pirkimai; viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas; darbuotojų priėmimo į naujas pareigybes poreikis, paieška, atrankos, kriterijai, vertinimas ir priėmimas; įmonės sudarytų sutarčių apskaitos ir vykdymo kontrolės užtikrinimas, o 2018-05-14 el. paštu pateikta pasirinkta nagrinėti veiklos sritis - viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas.
 • 2018-05-31 raštu Nr. S-46 „Dėl 2016-2017 metais atliktų pirkimų“ pateikta Korupcijos prevencijos komisijai informacija apie 2016-2017 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.
 • 2018-09-27 raštas Nr. S-72 „Dėl motyvuotos išvados, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę“. Nustatyta, kad įstaigoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau nusikalstamos veikos atvejų nenustatyta.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas pradedant eiti pareigas numatyta tvarka pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas.

2016 m. vyko 1-as konkursas (direktoriaus pareigoms užimti), kuriam buvo reikalingas dalininkų kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatas 6 dalį.

2017 metais nebuvo reikalingas kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį.

2018 metais nebuvo reikalingas kreipimasis į STT dėl informacijos apie asmenį pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. Vykusiam konkursui direktoriaus pareigoms užimti (Mindaugas Jucevičius) į STT kreipėsi įstaigos dalininkai.


Kita aktuali informacija

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

 • 2015 m. gruodžio 2 d. susirinkimo metu buvo aptartos 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. VIII-371 "Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje” aktualios redakcijos, nuostatos aktualios mūsų įstaigoje, darbuotojai informuoti apie korupcijos prevencijos informacijos skelbimą elektroninėje svetainėje.
 • Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas informacinis skelbimas plakatas.
 • 2016 m. sausio 28-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo jubiliejinę Europos duomenų apsaugos dieną. Darbuotojams buvo išdalinti „ ženkliukai“ simbolizuojantys asmens duomenų apsaugą. Renginiui sukurtas skelbimas – brošiūra.
 • 2016 m. gruodžio 9-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną.Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas lankstinukas „KORUPCIJAI – NE“
 • 2017 m. sausio 27-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo Europos duomenų apsaugos dieną.
 • 2017 m. gruodžio 8-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurtas plakatų/ brošiūrų rinkinys.
 • 2018 m. lapkričio 11d. įstaigos darbuotojai dalyvavo Apskritojo stalo diskusijoje „Kova už skaidrumą – kova už valstybę“ (2 asm.)
 • 2018 m. gruodžio 7-ąją VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurta skrajutė/informacinis lapelis „PASAKYK AČIŪ“
 • 2019 m. gegužės 14 d. ir birželio 12 d. organizuoti mokymai tema „Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas elektroninėje erdvėje“ (20 darb.-100proc.), „Viešieji pirkimai“(20 darb.-100proc.), „Korupcija“ (20 darb.-100proc.).
 • 2019 m. gruodžio 9 d. VšĮ “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” darbuotojai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną. Tarptautinės antikorupcinei dienai paminėti sukurta skrajutė/informacinis lapelis „ANTIKORUPCIJA“

Pranešimai apie korupciją

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslą. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ , vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo visuomenės pagalbos.

Prašome informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus darbuotojų veiksmus pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją, telefonu arba elektroniniu paštu. Anonimiškumas garantuojamas. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite:

Būtinai nurodoma informacija:

 • Informacijos apie pažeidimus ir neteisėtus darbuotojų veiksmus pranešimo pildymo data;
 • Kuo tikslesnė pažeidimo (veiksmo) vietą;
 • Pažeidimo (veiksmo) laikas;
 • Informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė);
 • Trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį.

Papildoma informacija (galima nenurodyti):

 • Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją;
 • Ar galima su Jumis susisiekti (TAIP/NE).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevenciją

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

Labdaros ar paramos gavimas

2017 m.

 1. UAB „Gedsta“ , įm. kodas - 300001468, paramos suma - 1.000,00 eur., senovinio garvežio restauravimui;
 2. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, įm. kodas - 191798210, paramos suma - 2.000,00 eur., Siaurojo geležinkelio garvežio KP4-708 restauravimui.

2018 m.

Paramos negauta.

2019 m.

 1. AB „Panevėžio energija“ , įm. kodas - 147248313, paramos suma - 4.000,00 eur., konferencijai "Siaurukui 120";
 2. Fiziniai asmenys, paramos suma -  145,00 eur., Siauruko veiklai vykdyti.

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo vadybininkė-viešųjų pirkimų specialistė Eglė Uldinskienė.

Telefonas: +370 612 26142
El. paštas: egle.uldinskiene@siaurukas.eu


Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, asmenys informaciją apie nusikalstamą veiką gali palikti naudodamiesi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Rašykite elektroniniu paštu: info@siaurukas.eu. Pranešime pateikite informaciją:

 1. Konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
 2. Asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 3. Ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 4. Savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.

Įstaiga ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo informacijos apie pažeidimą gavimo praneš asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Išnagrinėjus asmens pateiktą informaciją, įstaiga nedelsdama praneša asmeniui apie nagrinėjimo rezultatus.