Teisės aktai

Teisiniai veiksniai. Teisinių veiksnių aplinka apibrėžia kokiomis teisinėmis sąlygomis, aplinkybėmis įstaiga gali veikti ir vykdyti įsipareigojimus.

1996 m. kultūros ministro įsakymu Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą (detalesnė informacija pateikiama 1.1. poskyryje).

2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1265 nacionalinės reikšmės Lietuvos Respublikos saugomais kultūros paminklais paskelbė siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys–Rubikiai esančius objektus (detalesnė informacija pateikiama 1.1. poskyryje). Šie teisės aktai (1996 m. ir 2003 m.) įpareigoja turto savininką saugoti Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kompleksą, puoselėti ir integruoti jį į visuomenės gyvenimą.

2007 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymas Nr. 3-07 „Dėl kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuriuo nustatomi siaurojo geležinkelio infrastruktūros ir siaurojo geležinkelio riedmenų techninės priežiūros reikalavimai ir eismo organizavimo tvarka.

2010 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 475, Susisiekimo ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Įstaiga gauna lėšas (asignavimai iš valstybės biudžeto) iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgyvendinamos programos „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas".

Ekonominiai–socialiniai veiksniai. 2001 m. liepos 9 d. įkurtos VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" dalininkai buvo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Panevėžio apskrities viršininko administracija, Utenos apskrities viršininko administracija, Anykščių rajono savivaldybė. 2020 m. įstaigos dalininkai yra:

  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
  • Anykščių rajono savivaldybė;
  • Panevėžio miesto savivaldybė;
  • Panevėžio rajono savivaldybė.