Kelionių organizavimo skyriaus veikla

1. Kelionių organizavimas (šventinės, edukacinės, užsakomosios kelionės, reguliarūs reisai);

2. Viešinimas:

  • skyrius vykdo įstaigos veiklos viešinimą elektroninėje erdvėje, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18, taip pat televizijoje, radijuje, spaudoje;
  • sudaro, leidžia ir platina dalomąją medžiagą (lankstinukus), leidinius pristatančius galimybes visuomenei pasinaudoti siauruoju geležinkeliu;
  • inicijuoja ir organizuoja leidinių leidybą siaurojo geležinkelio istorijos tema, siaurojo geležinkelio vertingųjų savybių bei kitomis su siauruoju geležinkeliu ir kultūriniu turizmu susijusiomis temomis;
  • rengia siaurojo geležinkelio kultūrinio turizmo pristatymus specializuotose parodose („Vivattur“, „Expo Aukštaitija“ ir kitose);
  • rengia įvairias parodas, susijusias su siaurojo geležinkelio veikla viešose visuomeninėse erdvėse.

3. Projektų vykdymas:

  • skyrius inicijuoja, rengia, teikia ir vykdo projektus siaurojo geležinkelio integralumui vystyti Kultūros rėmimo ir kitiems fondams, savivaldybėms daliniam finansavimui gauti.

4. Medžiagos rinkimas:

  • skyrius ieško, renka ir kaupia įvairią medžiagą apie siaurąjį geležinkelį: istorija, atsiminimai, fotomedžiaga ir pan.

Infrastruktūros skyriaus veikla

1. Statinių stebėjimas ir apžiūros. Kasmetinės statinių apžiūros vykdomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sudaromas statinių nustatytos formos apžiūros aktas. Kasmetinių apžiūrų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

2. Defektų šalinimas: kultūros paveldo paminkluose ir objektuose bei jų teritorijose, vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, organizuojami ir vykdomi tvarkomieji paveldosaugos darbai (tvarkyba) arba tvarkomieji statybos darbai.
Kituose pastatuose organizuojami ir vykdomi paprasti arba kapitaliniai remontai.

3. Siaurojo geležinkelio riedmenų apžiūros

4. Siaurojo geležinkelio riedmenų priežiūra ir remontas;

5. Autotransporto priemonių eksploatacija ir remontas:

  • autotransporto remontas;
  • autotransporto techninės dokumentacijos tvarkymas, pildymas ir saugojimas;
  • degalų apskaita.

6. Siaurojo geležinkelio traukinių eismo organizavimas;

7. Siaurojo geležinkelio traukinių eismo vykdymas;

8. Geležinkelio kelio apžiūros;

9. Geležinkelio kelio priežiūra ir remontas: kelio vėžės pločio, profilio, įdentifikuotų gedimų šalinimas, iešmų techninių parametrų kontroliavimas ir atstatymas, pabėgių keitimas, pralaidų, pervažų, tiltų priežiūra, geležinkelio apsaugos zonos priežiūra.

10. Infrastruktūros plėtra: investicinių projektų, pritaikant siaurąjį geležinkelį kultūriniam turizmui inicijavimas, organizavimas ir įgyvendinimas taip, kad kuo geriau būtų atskleistos esamos Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorinės, inžinerinės, architektūrinės, urbanistinės ir kraštovaizdžio vertingosios savybės, racionaliai panaudojant esamus pastatus ir jų teritorija,naujų sklypų formavimas ir infrastruktūros plėtra integruojant siaurajį geležinkelį į kultūrinio turizmo erdvę esančią šalia siaurojo geležinkelio.